Country
(6)
Alternate Name
Nordic Spitz
Norrbottenspitz
Pohjanpystykorva
Schiller Bracke
Smaland Hound
Swedish Cattle Dog
Swedish Elkhound
Swedish Shepherd
Vallhund
Västgötaspets