Alternate Name
Chukcha
Chuksha
Great Japanese Dog
Klee Kai